سکوت مینو

مینو:محبوب...

محبوب:ها...

مینو:محبوب

محبوب:ها...ها..ها...

مینو:تو چته..چرا اینکارا را می کنی؟...چرا تا دو جمله میشه سه تا نچ نوچ راه می اندازی...چرا جلسه ها را بهم میزنی...چرا کانال را اینقدر عوض میکنی...چرا اون فیلمو انداختی دور..چرا.....

محبوب:چون حوصله ی چرت وپرت شنیدن ندارم...

مینو:چرت وپرت!!...چرت وپرت چیه؟

محبوب:تکراری منظورمه...حرفای تکراری یعنی...حوصله اشو ندارم...خسته شدم از شنیدن شون...حالا هر چی که باشن...

مینو:همیشه هم تکراری ها بد نیست..گاهی تکرار لازمه...اصلا...

محبوب:نچچچچ

مینو:تو چته؟

محبوب:گفتم...

مینو:شنیدی پشت سرت چی گفته...

محبوب:آره...بره به درک...همه شون برن به درک...

مینو:نمیخوای برای مردن سیدفیلد چیزی بنویسی....

محبوب:من اصلا تا امروز نمیدونستم سید فیلد زنده اس....

مینو:واقعا که بیسوادی!...پس خوب شد فهمیدی...چون  دیگه مرد...

محبوب:خدا بیامرزه.. به من ربطی نداره..یکی این، یکی هم  سالگرد کشف اشعه ی ایکس که شش تا احمق هر سال وهرسال بهم تبریک می گن بابتش....

مینو:محبوبم...حوصله کن..صبوری کن....

محبوب:نچچچچچ....برو گمشو بابا...

مینو:خوبی ها باید تکرار بشن..تکرار وتکرار...

محبوب:اره...خودت می دونی قبول دارم....حالا دیگه ور نزن..برو...یک ذره دیگه اینجا وایسی میخوای برای مردن ماندلا هم چیز بنویسم تو وبلاگ....

مینو:اره خب..بنویس چه اشکال داره...

محبوب:هیچی...فقط خودمم باید برم تو اون صفی که میخوام روشون بالا بیارم...

مینو:کیا؟

محبوب:تمام آدم های با کلاس وروشنفکر وازادیخواه وتحصیلکرده وفرهیخته ومتظاهر که برای مردن ماندلا متاثر شدن...

مینو:البته تو اینایی که گفتی نیستی...

محبوب:آره...خوشبختانه وچیزی هم راجع به مردن این یارو تو هیچ قبرستونی نمی نویسم...

مینو:تو فکر کردی چه گ... هستی؟

محبوب:نمیدونم....واقعا نمی دونم...خودمم توش موندم...

مینو:ببین

محبوب:تو ببین..اگه من برای مردن سید فیلد چیز بنویسم ولم میکنی؟...

خدا بیامرزتش این استاد مسلم تدریس فیلم نامه را...روحش شاد....بسه؟

مینو::ا

محبوب:یه دقیقه سکوت چطوره؟...یه ساعت..یه روز؟سه روز...باشه سه روز سکوت می کنیم....یعنی تو سکوت میکنی...

مینو:..........سکوت

محبوب: چقدر خوبه ادم چند تا تیکه داشته باشه یه تیکه بد یه تیکه خوب یه تیکه بی حوصله یه تیکه با حوصله..یه تیکه زانوی غم تو بغل یه تیکه در حال قر دادن وبشکن زدن...یه تیکه ساکت وسرد یه تیکه گرم وپرحرف...یه تیکه  افسرده ودل بریده...یه تیکه دلبسته وشاد...یه تیکه عزادار...یه تیکه عروسی برگزار...چقدر خوبه...(خدا جمیع رفتگان را بیامرزد...ماندلا را هم بیامرزد)..این اون تیکه ای گفت که متظاهر وبیشعوره...شما ببخشیدش...

 

 

**مینو سه روز به احترام سید فیلد سکوت کرده..شما هم چیزی بهش نگید ..بذارید فک کنه سکوتش روح سیدفیلد را قرین رحمت وروشنی وارامش میکنه ارواح عمه اش :ا

/ 0 نظر / 21 بازدید