درخواست جواب

نوشته بود

اگر با همه یدارا وندارت سوار کشتی شدی وبعد طوفان شد..اولین چیزی که بلافاصله پرت می کنی میان امواج چیست؟

بعد گفته بود همه جواب بدهید..لطفا همه...شمایی که اون آخر نشسته اید وفکر میکنید من نمی بینم تان..شما که ردیف دوم نشسته اید ومثل بز زل زده اید به من..شمایی که دست تان توی دماغ تان است ورسالت زندگیتان این است که حال من را بهم بزنید..هی شما شما که بخدا اگر ذره ای فهم وشعور داشته باشید...شما... شما هم جواب بدهید..شما که منتظرید من یک چیزی بنویسم بیاید زر زر کنید...

لطفا همه جواب بدهید

:|

/ 0 نظر / 24 بازدید