آقای ریس جمهور....

آقای ریس جمهور عزیز...

بیست و چند میلیون به شما رای دادند..عده ای از آنها،نه به خاطر اینکه نخبه نبودند،نه به خاطر اینکه روستایی بودند،نه به خاطر اینکه سرشان نمیشد!!!و نه به خاطر اینکه کوچکترین منفعتی عایدشان میشد!!به شما رای دادن...

رای دادن چون عملکردتان را نسبت به بقیه (با همه کم و کاستی هایش) ترجیح دادند!!...

اگر این جماعت هم به خیال خودشان میخواستند  گزینه های احساساتی و جوگیر ویکدنده را انتخاب کنند،مطمئنا به شما رای نمیدادند....

موفق باشید...

***بعدا نوشت:من دوست دارم همیشه فکر کنم(حداقل پیش خودم)که بهترین انتخابها رو داشتم...برای همین اینها رو برای رئیس جمهور نوشتم،وگرنه رفتار ومنش وعملکرد رقیبان اسبق ریس جمهور اینقدر به نظرم غلط وسخیفانه اس که حرف بد هم دوست ندارم بهشان بزنم!!....

/ 0 نظر / 5 بازدید