لطف...

عادتم داده ای با دیوار! حرف بزنم ...هول میشوم وقتی خیال برم میدارد،داری گوش میکنی...

بیا لطف کن، خیال برم ندارد!!...

میدانی من به ضرب المثل عقیده دارم،شنیده ای که گفته اند:ترک عادت موجب مرض است...

برای خودم نمیگویم،مرض میگیرم،مادرم غصه دار میشود...

عادتم داده ای با دیوار حرف بزنم....بیا لطف کن!...

/ 0 نظر / 4 بازدید