سوال...

آقاجون سه چهار دفعه از من پرسید:تا بهار چقدر دیگه مونده؟!... ومن هربار بهش میگفتم: یه هفته دیگه...

حالا مامان میگه از منم چندبار پرسید بهش گفتم، یکی دوماهه دیگه...

مسعود میگه از منم پرسید، گفتم: الان تو بهاریم...

!!!........

دلم خیلی براش تنگ شده.......

/ 4 نظر / 5 بازدید
ایزدخواه

دنیا با دل بریدن شروع میشه و با دل کندن تموم ... ما هم فقط تماشاچی...[گل]

ترانه

دارم فکر میکنم پدربزرگت از این جواب های جورواجور چه احساسی داشته [ناراحت] آدم نمیدونه این جور وقت ها باید راست بگه یا دروغ[ناراحت]